کد تغییر حالت پخش آهنگ پیشواز ایرانسل #1*777*
کد مشاهده آلبوم آهنگهای پیشواز ایرانسل #2*777*
کد مشاهده فهرست پیش فرض آهنگ پیشواز #3*777*
کد برای خرید آهنگ پیشواز ایرانسل #4*777*
کد برای حذف آهنگ پیشواز ایرانسل #5*777*
کد برای جایگزینی وعوض کردن آهنگ #6*777*
کد برای جستجوی آهنگ پیشواز ایرانسل #7*777*
کد برای غیرفعال کردن موقت آهنگ پیشواز #2*8*777*
کد برای فعال کردن مجدد آهنگ پیشواز #1*8*777*

+ نوشته شده در  ساعت   توسط فرزاد  |